FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)Adresat:

...................................

nazwa sklepu

ul. Dembowskiego 4

02-784 Warszawa

tel/fax +48 227373364Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):...................................................Imię i nazwisko konsumenta(-ów):.......................................................

...........................................................................................................Adres konsumenta(-ów): ......................................................................

..............................................................................................................Data: ...............................................................................................................................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)(*) Niepotrzebne skreślić.